[nginx] OCSP stapling: staple now stored in certificate, not SSL context.

Maxim Dounin mdounin at mdounin.ru
Thu May 19 17:30:14 UTC 2016


details:  http://hg.nginx.org/nginx/rev/a873b4d9cd80
branches: 
changeset: 6545:a873b4d9cd80
user:   Maxim Dounin <mdounin at mdounin.ru>
date:   Thu May 19 14:46:32 2016 +0300
description:
OCSP stapling: staple now stored in certificate, not SSL context.

diffstat:

 src/event/ngx_event_openssl.c     |  7 +++----
 src/event/ngx_event_openssl_stapling.c | 19 ++++++++++---------
 2 files changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diffs (90 lines):

diff --git a/src/event/ngx_event_openssl.c b/src/event/ngx_event_openssl.c
--- a/src/event/ngx_event_openssl.c
+++ b/src/event/ngx_event_openssl.c
@@ -187,11 +187,10 @@ ngx_ssl_init(ngx_log_t *log)
     return NGX_ERROR;
   }
 
-  ngx_ssl_stapling_index = SSL_CTX_get_ex_new_index(0, NULL, NULL, NULL,
-                           NULL);
+  ngx_ssl_stapling_index = X509_get_ex_new_index(0, NULL, NULL, NULL, NULL);
+
   if (ngx_ssl_stapling_index == -1) {
-    ngx_ssl_error(NGX_LOG_ALERT, log, 0,
-           "SSL_CTX_get_ex_new_index() failed");
+    ngx_ssl_error(NGX_LOG_ALERT, log, 0, "X509_get_ex_new_index() failed");
     return NGX_ERROR;
   }
 
diff --git a/src/event/ngx_event_openssl_stapling.c b/src/event/ngx_event_openssl_stapling.c
--- a/src/event/ngx_event_openssl_stapling.c
+++ b/src/event/ngx_event_openssl_stapling.c
@@ -122,6 +122,7 @@ ngx_int_t
 ngx_ssl_stapling(ngx_conf_t *cf, ngx_ssl_t *ssl, ngx_str_t *file,
   ngx_str_t *responder, ngx_uint_t verify)
 {
+  X509           *cert;
   ngx_int_t         rc;
   ngx_pool_cleanup_t    *cln;
   ngx_ssl_stapling_t    *staple;
@@ -139,17 +140,17 @@ ngx_ssl_stapling(ngx_conf_t *cf, ngx_ssl
   cln->handler = ngx_ssl_stapling_cleanup;
   cln->data = staple;
 
-  if (SSL_CTX_set_ex_data(ssl->ctx, ngx_ssl_stapling_index, staple)
-    == 0)
-  {
-    ngx_ssl_error(NGX_LOG_EMERG, ssl->log, 0,
-           "SSL_CTX_set_ex_data() failed");
+  cert = SSL_CTX_get_ex_data(ssl->ctx, ngx_ssl_certificate_index);
+
+  if (X509_set_ex_data(cert, ngx_ssl_stapling_index, staple) == 0) {
+    ngx_ssl_error(NGX_LOG_EMERG, ssl->log, 0, "X509_set_ex_data() failed");
     return NGX_ERROR;
   }
 
   staple->ssl_ctx = ssl->ctx;
   staple->timeout = 60000;
   staple->verify = verify;
+  staple->cert = cert;
 
   if (file->len) {
     /* use OCSP response from the file */
@@ -267,7 +268,7 @@ ngx_ssl_stapling_issuer(ngx_conf_t *cf, 
   X509_STORE_CTX *store_ctx;
   STACK_OF(X509) *chain;
 
-  cert = SSL_CTX_get_ex_data(ssl->ctx, ngx_ssl_certificate_index);
+  cert = staple->cert;
 
 #if OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10001000L
   SSL_CTX_get_extra_chain_certs(ssl->ctx, &chain);
@@ -292,7 +293,6 @@ ngx_ssl_stapling_issuer(ngx_conf_t *cf, 
       ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, ssl->log, 0,
              "SSL get issuer: found %p in extra certs", issuer);
 
-      staple->cert = cert;
       staple->issuer = issuer;
 
       return NGX_OK;
@@ -341,7 +341,6 @@ ngx_ssl_stapling_issuer(ngx_conf_t *cf, 
   ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, ssl->log, 0,
          "SSL get issuer: found %p in cert store", issuer);
 
-  staple->cert = cert;
   staple->issuer = issuer;
 
   return NGX_OK;
@@ -439,9 +438,11 @@ ngx_int_t
 ngx_ssl_stapling_resolver(ngx_conf_t *cf, ngx_ssl_t *ssl,
   ngx_resolver_t *resolver, ngx_msec_t resolver_timeout)
 {
+  X509        *cert;
   ngx_ssl_stapling_t *staple;
 
-  staple = SSL_CTX_get_ex_data(ssl->ctx, ngx_ssl_stapling_index);
+  cert = SSL_CTX_get_ex_data(ssl->ctx, ngx_ssl_certificate_index);
+  staple = X509_get_ex_data(cert, ngx_ssl_stapling_index);
 
   staple->resolver = resolver;
   staple->resolver_timeout = resolver_timeout;More information about the nginx-devel mailing list