Увеличить Gateway Time-out

Maxim Taranenko toivo at rostel.ru
Mon May 15 16:26:42 MSD 2006


äÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ!
ðÒÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÉ ÓËÒÉÐÔÁ dumper.php -- ÂÜËÁÐ ÂÁÚÙ.
ðÏÌÕÞÁÀ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ 504 Gateway Time-out.
îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ × ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ ËÁË Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÜÔÏ ×ÒÅÍÑ.
óÁÍ ÓËÒÉÐÔ, ÐÒÉ ÜÔÏÍ, ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÔ ÒÁÂÏÔÁÔØ ÎÏÒÍÁÌØÎÏ.

úÁÒÁÎÅÅ ÓÐÁÓÉÂÏ.
ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ , íÁËÓ ôÁÒÁÎÅÎËÏ. 
More information about the nginx-ru mailing list