<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=KOI8-R" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<div class="moz-text-html" lang="x-cyrillic">
<div class="moz-text-flowed"
 style="font-family: -moz-fixed; font-size: 12px;" lang="x-cyrillic">Server
Nginx (0.3.58) &lt;-&gt; Server Apache
<br>
ÚÁÇÒÕÚËÁ ÎÁ apache: 0.70 -š 0.80
<br>
ÎÁ nginx server ÚÁÇÒÕÚËÁ 0.50 - 0.60
<br>
ÎÁ servers - RHEL 4.0: 2.6.9-34.ELsmp, Dual 3Ghz Xeons, 4GB ram
<br>
<br>
1 million hits daily
<br>
~ 10 vhosts:<br>
<br>
ËÌÉÅÎÔÁÍ ÞÁÓÔÏ ×ÙÌÅÔÁÅÔ "500 Internal Server Error"
<br>
<br>
× error log ÍÎÏÇÏ ÔÁËÉÈ ÏÛÉÂÏË:
<br>
<br>
çÌÁ×ÎÁÑ ÐÒÏÂÌÅÍÍÁ (ÏÞÅÎØ ÍÎÏÇÏ)<br>
"Too many open files" (š $ cat /proc/sys/fs/file-maxšš
&gt;&gt;&gt;&gt; 640000 )
<br>
<br>
<br>
2006/09/25 13:29:32 [alert] 26770#0: *632044 socket() failed (24: Too
many open files) while connecting to upstream, client: 212.68.161.66,
server: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL:
"/top/logo/index.php?id=2401&amp;logo=3", upstream: <a
 class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=2401&amp;logo=3">"http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=2401&amp;logo=3"</a>,
host: "<a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>",
referrer: <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://www.obozrevatel.com.ua/">"http://www.obozrevatel.com.ua/"</a>
<br>
2006/09/25 13:29:32 [alert] 26770#0: *647996 socket() failed (24: Too
many open files) while connecting to upstream, client: 24.167.53.180,
server: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL:
"/top/logo/index.php?id=1809", upstream: <a
 class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=1809">"http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=1809"</a>,
host: "<a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>",
referrer: <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://www.ulitka.com/forum/mv/msg/22188/0//0/">"http://www.ulitka.com/forum/mv/msg/22188/0//0/"</a>
<br>
2006/09/25 13:29:32 [alert] 26770#0: *647997 socket() failed (24: Too
many open files) while connecting to upstream, client: 84.57.211.47,
server: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL:
"/top/logo/index.php?id=5731", upstream: <a
 class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=5731">"http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=5731"</a>,
host: "<a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>",
referrer: <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://www.swinguru.co.il/">"http://www.swinguru.co.il/"</a>
<br>
2006/09/25 13:29:32 [alert] 26770#0: *647999 socket() failed (24: Too
many open files) while connecting to upstream, client: 195.66.152.2,
server: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL:
"/top/logo/index.php?id=5901", upstream: <a
 class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=5901">"http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=5901"</a>,
host: "<a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>",
referrer: <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://cripo.com.ua/?sect_id=2">"http://cripo.com.ua/?sect_id=2"</a>
<br>
2006/09/25 13:29:32 [alert] 26770#0: *648034 socket() failed (24: Too
many open files) while connecting to upstream, client: 131.137.245.198,
server: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL:
"/top/logo/index.php?id=2529&amp;logo=3", upstream: <a
 class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=2529&amp;logo=3">"http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=2529&amp;logo=3"</a>,
host: "<a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>",
referrer: <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://translation2.paralink.com/newbot.asp">"http://translation2.paralink.com/newbot.asp"</a>
<br>
<br>
...<br>
<br>
2006/09/25 14:53:33 [alert] 20827#0: *1158815 socket() failed (24: Too
many open files) while connecting to upstream, client: 212.176.204.130,
server: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianboston.com">www.russianboston.com</a>, URL: "/gfx/back_top.gif", upstream:
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://66.223.112.95:80/gfx/back_top.gif">"http://66.223.112.95:80/gfx/back_top.gif"</a>, host:
"<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianboston.com">www.russianboston.com</a>", referrer:
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.russianboston.com/archive/j-article.php?id=26776">"http://www.russianboston.com/archive/j-article.php?id=26776"</a><br>
2006/09/25 14:53:33 [alert] 20827#0: *1158743 socket() failed (24: Too
many open files) while connecting to upstream, client: 4.252.98.40,
server: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL: "/top/logo/index.php?id=6323",
upstream: <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=6323">"http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=6323"</a>, host:
"<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>", referrer:
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.seewomenfree.com/links.htm">"http://www.seewomenfree.com/links.htm"</a><br>
2006/09/25 14:53:33 [crit] 20827#0: *1158819 open()
"/usr/local/nginx/html/ra/images/banner/top_ani.gif" failed (24: Too
many open files), client: 62.197.114.146, server:
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL: "/images/banner/top_ani.gif", host:
"<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>", referrer: <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://translit.ru/">"http://translit.ru/"</a><br>
2006/09/25 14:53:33 [alert] 20827#0: accept() failed (24: Too many open
files) while accepting new connection on 66.223.113.86:80<br>
<br>
<br>
<br>
÷ÔÏÒÉÞÎÁÑ ÐÒÏÂÌÅÍÍÁ:<br>
110: Connection timed out:š ( ÔË ÓÅÒ×ÅÒÁ ÎÅ ÎÁÇÒÕÖÅÎÙ - ÔÏ ×ÓÅ ÄÏÌÖÎÏ
ÂÙÔØ OK )
<br>
<br>
2006/09/25 13:00:45 [error] 26770#0: *454684 upstream timed out (110:
Connection timed out) while connecting to upstream, client:
85.202.58.31, server: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL:
"/top/logo/index.php?id=2401&amp;logo=3", upstream: <a
 class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=2401&amp;logo=3">"http://66.223.112.93:80/top/logo/index.php?id=2401&amp;logo=3"</a>,
host: "<a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>",
referrer: <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://www.obozrevatel.com/news/2006/9/25/137099.htm">"http://www.obozrevatel.com/news/2006/9/25/137099.htm"</a>
<br>
2006/09/25 13:00:45 [error] 26770#0: *454700 upstream timed out (110:
Connection timed out) while connecting to upstream, client:
84.188.85.92, server: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>, URL:
"/cg/ratop.gif", upstream: <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://66.223.112.93:80/cg/ratop.gif">"http://66.223.112.93:80/cg/ratop.gif"</a>,
host: "<a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>",
referrer: <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
 href="http://www.cccp.de/telegram/index.php">"http://www.cccp.de/telegram/index.php"</a>
<br>
<br>
<br>
<br>
þÔÏ É ÇÄÅ ÎÕÖÎÏ ÐÏÄÐÒÁ×ÉÔØ??
<br>
ëÁËÉÅ ÏÐÃÉÉ ÎÁÄÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ??<br>
<br>
current config:<br>
<br>
</div>
$ cat nginx.conf<br>
<br>
worker_processesš 2;<br>
<br>
error_logš /var/log/nginx/error.log;<br>
<br>
pidššššššš /var/run/nginx.pid;<br>
<br>
events {<br>
ššš worker_connectionsš 1024;<br>
}<br>
<br>
<br>
http {<br>
ššš includešššššš conf/mime.types;<br>
ššš default_typeš application/octet-stream;<br>
<br>
ššš log_formatš mainš '$remote_addr [$time_local] $status '<br>
ššššššššššššššššššššš '"$request"';<br>
ššš access_logšš /var/log/nginx/access_logš main;<br>
<br>
ššš gzipš on;<br>
ššš gzip_min_lengthš 1100;<br>
ššš gzip_buffersšššš 4 8k;<br>
ššš gzip_typesšššššš text/plain;<br>
<br>
ššš sendfilešššššššš on;<br>
ššš tcp_nopushšššššš on;<br>
ššš tcp_nodelayššššš on;<br>
<br>
ššš keepalive_timeoutš 75 20;<br>
<br>
ššš server {<br>
ššššššš listenšššššš ra.ng:80;<br>
ššššššš server_nameš <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianamerica.com">www.russianamerica.com</a>;<br>
<br>
ššššššš location / {<br>
ššššššššššš proxy_pass <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://ra/">http://ra/</a>;<br>
ššššššššššš proxy_set_headeršš Hostšššššššššššš $host;<br>
ššššššššššš proxy_set_headeršš X-Real-IPššššššš $remote_addr;<br>
ššššššš }<br>
<br>
ššššššš location /cg/ratop.gif {<br>
ššššššššš root /usr/local/nginx/html/ra;<br>
ššššššššš access_log off;<br>
ššššššš }<br>
<br>
ššššššš location /cg/0.gif {<br>
ššššššššš root /usr/local/nginx/html/ra;<br>
ššššššššš access_log off;<br>
ššššššš }<br>
<br>
ššššššš location /images/banner/top_ani.gif {<br>
ššššššššš root /usr/local/nginx/html/ra;<br>
ššššššššš access_log off;<br>
ššššššš }<br>
<br>
ššššššš location /gfx/ {<br>
ššššššššš root /usr/local/nginx/html/ra;<br>
ššššššššš access_log off;<br>
ššššššš }<br>
ššš }<br>
<br>
ššš server {<br>
ššššššš listenšššššš rb.ng:80;<br>
ššššššš server_nameš <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianboston.com">www.russianboston.com</a>;<br>
<br>
ššššššš location / {<br>
ššššššššššš proxy_pass <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://rb/">http://rb/</a>;<br>
ššššššššššš proxy_set_headeršš Hostšššššššššššš $host;<br>
ššššššššššš proxy_set_headeršš X-Real-IPššššššš $remote_addr;<br>
ššššššš }<br>
<br>
ššššššš location /gfx/ {<br>
ššššššššš root /usr/local/nginx/html/rb;<br>
ššššššššš access_log off;<br>
ššššššš }<br>
<br>
ššš }<br>
<br>
ššš server {<br>
ššššššš listenšššššš rla.ng:80;<br>
ššššššš server_nameš <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.russianla.com">www.russianla.com</a>;<br>
<br>
ššššššš location / {<br>
ššššššššššš proxy_pass <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://rla/">http://rla/</a>;<br>
ššššššššššš proxy_set_headeršš Hostšššššššššššš $host;<br>
ššššššššššš proxy_set_headeršš X-Real-IPššššššš $remote_addr;<br>
ššššššš }<br>
<br>
ššššššš location /gfx/ {<br>
ššššššššš root /usr/local/nginx/html/rla;<br>
ššššššššš access_log off;<br>
ššššššš }<br>
ššš }<br>
<br>
ššš server {<br>
ššššššš listenšššššš forum.ng:80;<br>
ššššššš server_nameš forum.russianamerica.com;<br>
<br>
ššššššš location / {<br>
ššššššššššš proxy_pass <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://forum/">http://forum/</a>;<br>
ššššššššššš proxy_set_headeršš Hostšššššššššššš $host;<br>
ššššššššššš proxy_set_headeršš X-Real-IPššššššš $remote_addr;<br>
ššššššš }<br>
<br>
ššš }<br>
<br>
}</div>
</body>
</html>