<span style="font-family: courier new,monospace;">óÉÓÔÅÍÁ FreeBSD7.2 É × ÎÅÊ ÁËÔÉ×ÎÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ bufdaemon(ÏÓÎÏ×ÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÉÄÅÔ 
ÉÍÅÎÎÏ ÏÔ ÎÅÇÏ). </span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">÷ ÓÉÓÔÅÍÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅΠMysql nginx É php ËÁË fast-cgi Ó 
ÐÁÔÞÅÍ php-fpm.</span><br><br>þÅÍ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÁ ÔÁËÁÑ ÁËÔÉ×ÎÏÓÔØ? þÔÏ ÔÏ ÍÎÅ ÐÏÄÓËÁÚÙ×ÁÅÔ ÞÔÏ ÜÔÏ ÎÁÐÒÑÍÕÀ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ mysql(ÎÏ ÏΠÐÏ ÉÄÅÅ ÓÁÍ ÎÅ ÔÁË ÁËÔÉ×ÎÏ ÐÉÛÅÔ ÎÁ ÄÉÓË)<br style="font-family: courier new,monospace;">
<br><br><span style="font-family: courier new,monospace;">é ×ÏÔ ÒÅÚÕÌØÔÁÔ ×Ù×ÏÄÁ top -mio -owrite</span><br><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">last pid: 30063;š load averages:š 7.70,š 9.42,š 8.41ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš up 33+23:55:13š 17:34:46</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">176 processes: 14 running, 128 sleeping, 12 stopped, 22 waiting</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">CPU: 47.0% user,š 0.0% nice, 33.3% system,š 2.4% interrupt, 17.3% idle</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">Mem: 1637M Active, 1223M Inact, 232M Wired, 135M Cache, 112M Buf, 20M Free</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">Swap: 4096M Total, 88M Used, 4008M Free, 2% Inuse</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">š PID USERNAMEššššš VCSWš IVCSWšš READš WRITEš FAULTš TOTAL PERCENT COMMAND</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">šš 51 rootššššššššššš 36šššš 46ššššš 0šš 1368ššššš 0šš 1368š 46.42% bufdaemon</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">šš 53 rootšššššššššššš 2ššššš 1ššššš 0ššš 138ššššš 0ššš 138šš 4.68% syncer</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">13758 mysqlšššššššš 3224šš 3079ššš 100šššš 10ššššš 0ššš 110šš 3.73% mysqld</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29745 wwwšššššššššš 1315ššš 444ššššš 0ššššš 2ššššš 0ššššš 2šš 0.07% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">š9213 wwwšššššššššš 1080ššš 116ššššš 0ššššš 1ššššš 0ššššš 1šš 0.03% nginx</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">š9212 wwwššššššššššš 877ššš 180ššššš 0ššššš 1ššššš 0ššššš 1šš 0.03% nginx</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29334 wwwššššššššššš 986ššš 390ššššš 0ššššš 1ššššš 0ššššš 1šš 0.03% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29911 wwwšššššššššš 1160ššš 412ššššš 0ššššš 1ššššš 0ššššš 1šš 0.03% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29329 wwwšššššššššš 2566ššš 869ššššš 0ššššš 1ššššš 0ššššš 1šš 0.03% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29405 wwwššššššššššš 611ššš 159ššššš 0ššššš 1ššššš 0ššššš 1šš 0.03% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29573 wwwšššššššššš 1005ššš 367ššššš 0ššššš 1ššššš 0ššššš 1šš 0.03% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29946 wwwšššššššššš 1696ššš 734ššššš 0ššššš 1ššššš 0ššššš 1šš 0.03% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29839 wwwššššššššššš 934ššš 333ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29799 wwwššššššššššš 793ššš 354ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29708 wwwšššššššššš 1912ššš 544ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29695 wwwšššššššššš 1941ššš 581ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29681 wwwšššššššššš 1549ššš 450ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29657 wwwššššššššššš 967ššš 163ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29628 wwwšššššššššš 1444ššš 563ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29627 wwwšššššššššš 2557ššš 853ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29607 wwwšššššššššš 1964ššš 597ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29554 wwwšššššššššš 2827ššš 868ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29536 wwwšššššššššš 2125ššš 623ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29511 wwwšššššššššš 1118ššš 381ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29498 wwwšššššššššš 1599ššš 582ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29452 wwwšššššššššš 2039ššš 665ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29439 wwwšššššššššš 1350ššš 403ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29427 wwwšššššššššš 2939ššš 921ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29375 wwwšššššššššš 2421šš 1093ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29356 wwwšššššššššš 2345ššš 956ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29355 wwwšššššššššš 1235ššš 398ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29313 wwwšššššššššš 1045ššš 372ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29204 wwwššššššššššš 853ššš 267ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29178 wwwššššššššššš 517ššš 203ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29176 wwwšššššššššš 1060ššš 266ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29125 wwwššššššššššš 794ššš 306ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29124 wwwšššššššššš 1324ššš 567ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29123 wwwšššššššššš 1797ššš 738ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<span style="font-family: courier new,monospace;">29122 wwwšššššššššš 1787ššš 477ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;"><span style="font-family: courier new,monospace;">29087 wwwšššššššššš 1665ššš 653ššššš 0ššššš 0ššššš 0ššššš 0šš 0.00% php-cgi</span><br style="font-family: courier new,monospace;">
<br>