<br><div class="gmail_quote">åÓÔØ ÔÁËÏÊ ËÏÎÆÉÇ ÎÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÓÔÒÁÎÎÏ, ÐÅÒÅÂÒÁÓÁ×ÁÅÔ × ÎÕÖÎÕÀ ÐÁÐËÕ ÔÏÌËØ ÎÁ ×ÔÏÒÏÊ ÒÁÚ, ÐÅÒÅ×ÙÊ ÒÁÚ ×ÙÄÁÅÔ 404 Ó ÁÄÒÅÓÏÍ  <a href="http://subs.start.domain.com" target="_blank">subs.start.domain.com</a><br>
<br>óÁÊÔÙ ÌÅÖÁÔ × ÔÁËÏÍ ×ÉÄÅ,š <a href="http://ru.start.domain.com/folder" target="_blank">ru.start.domain.com/folder</a><br>
îÅ ÐÏÄÓËÁÖÉÔÅ × ÞÅÍ ÐÒÏÂÌÅÍÁ? ëË ÂÕÄÔÏ ËÕËÉ ÌÏÖÉÔ ÐÏÄ ÁÒÅÓ?<br><br>éÌÉ ÎÁÄÏ server_name ËÁË *<a href="http://start.domain.com" target="_blank">start.domain.com</a> ÉÓÐÏÌØÚÁ×ÁÔØ?<br><br>server {<br>ššššššš listen *:80;<br>
ššššššš server_nameš <a href="http://subs.start.domain.com" target="_blank">subs.start.domain.com</a>;<br>
<br>ššššššš access_logš off;<br><br>ššššššš set $serverRoot &quot;/var/www/html/default&quot;;<br><br>ššššššš if ($host ~* &quot;^([a-zA-Z]+).<a href="http://start.domain.com" target="_blank">start.domain.com</a>$&quot; ) {<br>
ššššššššššššššš set $country $1;<br>
ššššššš }<br><br>ššššššš if (-d /var/www/html/$country) {<br>ššššššššššššššš set $serverRoot &quot;/var/www/html/$country&quot;;<br>ššššššš }<br>ššššššš location / {<br>ššššššššššššššš root $serverRoot;<br>ššššššššššššššš index index.php index.html;<br>

ššššššš }<br><br><br>ššššššš location ~ \.php$ {<br>ššššššššššššššš fastcgi_passšš <a href="http://127.0.0.1:9000" target="_blank">127.0.0.1:9000</a>;<br>ššššššššššššššš fastcgi_indexš index.php;<br>ššššššššššššššš fastcgi_paramš SCRIPT_FILENAMEš $serverRoot$fastcgi_script_name;<br>

ššššššššššššššš include fastcgi_params;<br>ššššššš }<br><br>ššššššš location ~ /\.ht {<br>šššššššššššššš denyš all;<br>ššššššš }<br>}<br><br>
</div><br>