<div>Hi,</div><div><br></div><div>I was try <a href="http://wiki.nginx.org/NginxHttpSecureLinkModule">http://wiki.nginx.org/NginxHttpSecureLinkModule</a> and I think it doesn&#39;t work.. Or I did something wrong. In configuration I&#39;ve:<br clear="all">

</div><div><br></div><div>        location /test {<br>secure_link_secret &quot;secret&quot;;<br>                if ($secure_link = &quot;&quot;) {<br>                        return 403;<br>                }<br>}<br></div>

<div><br></div><div>On server, I&#39;ve file named &quot;file&quot; in folder &quot;test&quot;. So link to this file should be /test/file (without NginxHttpSecureLinkModule). When I&#39;m using NginxHttpSecureLinkModule, I&#39;ve created link: </div>

<div>/test/c0640c1e91de82e703d65415ab52ef8b/file<br></div><div>(md5(&quot;filesecret&quot;) = &quot;c0640c1e91de82e703d65415ab52ef8b&quot;)</div><div><br></div><div>I&#39;ve got 404 error (in opposite to 403 with wrong hash). Weird. I&#39;ve created folder &quot;c0640c1e91de82e703d65415ab52ef8b&quot; and then put file &quot;file&quot; in it and then it works. But wait a minute. It isn&#39;t what I want. </div>

<div><br></div><div>Second thing, why I can&#39;t use variables (ie. $remote_addr) as secure_link_secret? <br></div><div><br></div><div>I&#39;m using Nginx version: 0.7.54 (last stable).</div><div><br></div><div>Kind regards,<br>

Adam Kuśmierz</div><div> </div>-- <br>English version below.<br><br>Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. <br>

Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.<br><br>The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. <br>

If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.<br>