<html><head><style type="text/css"><!-- DIV {margin:0px;} --></style></head><body><div style="font-family:'times new roman', 'new york', times, serif;font-size:12pt"><div>I found the problem. It seems in the destination host, I used&nbsp;gzip_types &nbsp; &nbsp; &nbsp;text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;&nbsp;</div><div>which is make proxy_store giving a weird file</div><div><br></div><div style="font-family:times new roman, new york, times, serif;font-size:12pt"><div style="font-family:times new roman, new york, times, serif;font-size:12pt"><font size="2" face="Tahoma"><hr size="1"><b><span style="font-weight: bold;">From:</span></b> Indo Php &lt;iptablez@yahoo.com&gt;<br><b><span style="font-weight: bold;">To:</span></b> nginx@nginx.org<br><b><span style="font-weight: bold;">Sent:</span></b> Tue, January 4, 2011 3:02:26 PM<br><b><span style="font-weight: bold;">Subject:</span></b>
 Re: proxy_store issue<br></font><br>
<meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="off"><div style="font-family:times, serif;font-size:12pt;"><div>This error happend also for javascript files.</div><div><br></div><div>if video and images is working right away :)</div><div style="font-family:times new roman, new york, times, serif;font-size:12pt;"><br><div style="font-family:times new roman, new york, times, serif;font-size:12pt;"><font size="2" face="Tahoma"><hr size="1"><b><span style="font-weight:bold;">From:</span></b> Indo Php &lt;iptablez@yahoo.com&gt;<br><b><span style="font-weight:bold;">To:</span></b> nginx@nginx.org<br><b><span style="font-weight:bold;">Sent:</span></b> Tue, January 4, 2011 2:59:06 PM<br><b><span style="font-weight:bold;">Subject:</span></b> proxy_store issue<br></font><br>
<div style="font-family:times, serif;font-size:12pt;"><div style="color:black;font-family:times, serif;font-size:12pt;">I'm using proxy_store for my css files. It's stored the files very well. However, when I open the css files, it appear weird character</div><div style="color:black;font-family:times, serif;font-size:12pt;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:monospace;white-space:pre;">‹������¥Z[sÛ¶~¶~¦š3sNÆ”uq|a^NëLzÞû:&nbsp;ɨ)’CRvÜNþûÙ@€¤l%©¦™v»ß^¡ÿnuÓšNýrìvÉÝ/ŸfWÔèÏÕöx0e§&gt;\Í»C¡þ™]쪲KÕj]Uê×ÆêâRýÏϦ³[}©~7¥y†[]¶Ik»û4»ØVEÕ¤óårùiöm–Uù+Ð9èfoË]Ô:Ïm¹§ï™Þ&gt;í›êXæ‰l39~pçü¥ÑumšK5ßUUç¿Àʲ1—+&nbsp;ûbóî1½¿ýXrŽ‹ÒÇ®š$ÿåËxþhìþ±KÇ«ìAïMzlŠ_ílaÚ+{Ø_U]u¨:»»Êö        Ê´¨Ëýƒ¨ÕÙƒÈF禹‚ƒ½M“w,þª‰d°­1µÑ]ZV
        ƒ·rØ|X9Äú†˜÷g_’8,Óµèª:ÑyR1Ûõí÷Ñ~µtÊsvnŠLé­’hz/×Èn‰k.vE27¨]ÒGQí+Ïw³dNÂw%òžÂì`‹£K'�’D›(•úÉÖ</span></div><pre style="color:black;font-family:times, serif;font-size:12pt;">ŠôÁkԱ襢­°m—´Ýka’îµ6©*«Ò�SaÓQ…Uh¡$­ýÛ¤«kR=xaeUX•cËœÞnÑlª÷Ð�À‚ó9\AÀHz3'¤âܸ維ýšfEµ}‚¿“Cõw’U
 1itnm@éRê‰LÓ-y1Ù“íÄR‚žÐxQ,ëÌ×.ÉͶjtg«@ý¦ÞYqAéô±z&amp;oRð_¯[`p°Ô¢19Yk°RÍ7ÛM¶¹U—f…ƒgå¤tå¬ÚmS…‚ã*6gˆ‡Å¾1¦tr]"_÷Do;ûl¢G϶µÉ¿[("ù]beÅÑDRɃ@(yò£2áöóDÂàà"Ã3ŽZãˆ/‰b.aöû!5ò/0¦—Þ[.pÜAÜB,;XL9”H€ËxsÍî:‘Fûɦˆl8dÅ1Ã¥x-1ØSÞ§„SdÚKÉ)Gàä�JbêÃÅBKì"2J³-ŒF_£SP×£Ïh…-M¯$I?g(‰ó!îNžt©‹ÛŸSràÞo¤ßZ—¦�‘-ûÉqÃFìA$úž-Èf˜p£­ã|*EÁÄñҥ˜N™Î›oDnsÇü]ª’eÆQÈÆ8+^RõhóÜ”pš2*ÆLn:m1ѱÑ7wQbNà~õ!&amp;Ha
=8©e@ò{”²DéD)d&nbsp;?©4›HClªŸËDLã'’Q˜íÇÙÐê*”Å­9€)JÄÓe&gt;ãØØ¢[        2÷ÞKúaY        ß]ö—`"Q+W1y\KIAt6Ë:É’ÚöQs¦!@“MÏDBYTuõ¯ýB8‡!&amp;"œKúú|IÊ
&gt;ÕëIP¸Ðqõ9•2)‚¬­
›«¹Ñø…(vÀõ2BøvÊC¸Fš&amp;&lt;$Z™&amp;-õóÊŒZJmùêƒÄr
à£çë#Æ¡è–”tØ'‚€ÛthCõrÙ
"ˆfV½Ê%Kc¡•t¶+0!ˆ'=&lt;l&gt;¯6°kÝ‹éÊ£§£CeÛÒ9Û|u8\ݤiР       Õ¹îPÖ&nbsp;Œg(Ë››\fw&gt;à:99W¨°§I½r¦T.U.ŽEÒÖUÓ]*ÿu=´ëJACQ$q½_
e´:Øt-ÜJ‹YHp¥#Qc¯Bm8©»q
þ°›é;��Hͪ¢¢þªÛ«ÊÑ^{â¼L}Î6ÚÅFjA£¼ï!%2¾”Š”Ž"ÔÇÎ:¨P9ÜÌÁI„„VÄÏ)`ª^!hÈðÿ²ô÷R”Ž]ÒJ\xøÈÀþy!’ïÖø        `mQ*9a"'bf�Ð[ô£1èià#æ»»Åùç³5/½]¯¯o6·4þ¡PvØAÉ6÷v"ÒȆ0šøÕ'‹,‚6s¸.$RJ'h?Iò0ÅX8XŒ¨l¨¬ŠÜÆ3ìÓ¯kÝž¹$±.ì¾L·Ðɘ¦W1—Õ!¹„k¬n@&lt;Ì&nbsp;r*AÎûZɵ2“TWÌ+¼T@tÎàd" Ô¸òôhªRüuÌixDjŽ[C—Ÿ        vÃh¡ÜC܃e·»ßâr,Ä
½,`wD»ùYÍ        û}©‹8öΠ       |fËöOgq’ƒšî禜NõL~ÓbowçNo®£jiÅzqEÊÁA³92à‡dRº,¡SêÍN…³Zq
Šj¨ð`KOĸ•PŠýë¬ÞbÔj 9Ûé]äF
&lt;™TaTDg;k:­+ÿà°‡I¤&amp;&gt;Ýxê ¾|n9¢¤N«PQ³.Ç�¢
ÇÀc×uS´ð|w‹ïÁ.àKÃLâºHð0Óÿ#)ÕâÇPI~óAw¸Ð‡Üo³ÙÂa*Œ+Y–y‘ÎBÁÄ"0H4ë”S`vã’4E¼Gî@½Öažuw¬1D_ÝÌ©¦ =¼~_¤^�.¢^îªæÀ°üAÙÒ&nbsp;´K¨wzu&gt;á)eöib¯‹È‹#1V2
uÍp¶g››*ðWI8`O弑«zAÙNuÜÛÈe1Ú¶F¡óû’œÞ©Ev„©!†µ1ίcS¦p¹¢‚ÿ=Æ*’¢&nbsp;ʉYÑO?GNx'&nbsp;Z&nbsp;R"1O^bz¹¨ð7Knè
2ÿRáÿr)Ôq
Tù2F!px�Æ:ê§ôÞ¿(ï}Û5
†Š¢Åi`T”sêXÉ0kx«!áQ†u¢:I,ìÑ�dcä”Tu‡ÌNPtîÌeàwww
:)Ï äss:ÿü+~&lt;d�L:”òê·ß~#&amp;{]¦yM:…,”-)»»Ö‘’ûNщäöÐßp›.eU]Y®¿Íô¢Óû6êOo1Œ}öú~2iêâµ·©rƒÇ¾¾RíIç‹WnA7j~¯r7ap
Û 1q~æˆârWùzwšAOFi$ä˜l60©€äâ¹UÛcƒ&lt;/Uÿ\/Ê㫳€�5³ãýucžÃÍD´§=ÜÙ¦?-tKub&gt;&lt;&lt;„llIgñQ¨¿ù&lt;µlòHžÆä¹|½ÛŸÍm jÑ£7Ñ)£7ñQ£W'Î+Ú–ŠiZA$„¹Þ½bÐ7!8¥{·¡$/³.ºµb.üG%€jOgug’ÇBïÄcê</pre><pre style="color:black;font-family:times, serif;font-size:12pt;"><br></pre><pre style="color:black;font-family:times, serif;font-size:12pt;">Here's my config</pre><pre><font class="Apple-style-span" size="4"><span><span><span>        location @get {
                proxy_pass <a target="_blank" href="http://www.mydomain.com">http://www.mydomain.com</a>;
                proxy_store_access user:rw group:rw all:rw;
                proxy_set_header  X-Real-IP  $remote_addr;
                proxy_store /mnt/mirror.mydomain.com$uri;
                root /mnt/mirror.mydomain.com;
                recursive_error_pages on;
                proxy_intercept_errors on;
        }</span></span></span></font></pre><pre><font class="Apple-style-span" size="4">am I doing something wrong?</font></pre><div style="color:black;font-family:times, serif;font-size:12pt;"></div>


</div><br>

      </div></div><div style=""></div>


</div><br>

      <meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on"></div></div><div style="position:fixed"></div>


</div><br>      </body></html>