nginx + podcasts

AleXXX V. NovikoFF alexxx at alexxx.ru
Thu Jul 6 18:31:34 MSD 2006


осталось только расшифровать :)

Thu, 6 Jul 2006 16:55:53 +0300
"Andrew Kornilov" <frutik at gmail.com> ïèñàë(à):

> Ø× ÞÑÛÐáâØ ÝÕáâÐÝÔÐàâÝÞÓÞ ßàØÜÕÝÕÝØï nginx
> 
> ÒÞâ ÕáÛØ Ñë Ú ÐÒâÞØÝÔÕÚá ßàØÚàãâØâì ÞßæØî ÒëÒÕÔÕÝØï áßØáÚë äÐÙÛÞÒ Ò äÞàÜÐâÕ ßÞÔÚÐáâ-àáá âÞ ÑëÛÞ Ñë ßàØÚÞÛìÝÞ Ø ÞàØÓØÝÐÛìÝÞ :-)
> ßÕàÒëÙ web 2.0 áÞÒÜÕáâØÜöÙ http áÕàÒÕà<br>

-- 
AleXXX V. NovikoFF <alexxx at alexxx.ru>


More information about the nginx-ru mailing list