nginx 0.8.34 segmentation fault

Maxim Dounin mdounin на mdounin.ru
Ср Мар 10 16:47:10 MSK 2010


Hello!

On Wed, Mar 10, 2010 at 09:22:11PM +0800, proforg wrote:

> Приветсвую !
> после обновления до 0.8.34
> nginx начал "падать"
> 
> 2010/03/10 16:15:00 [alert] 2213#0: worker process 18164 exited on
> signal 11 (core dumped)
> 
> (gdb) bt
> #0 0x00000000004a2729 in ngx_http_fastcgi_process_header
> (r=0x3faa8e0) at src/http/modules/ngx_http_fastcgi_module.c:1261

[...]

Как-то так видимо:

--- a/src/http/modules/ngx_http_fastcgi_module.c
+++ b/src/http/modules/ngx_http_fastcgi_module.c
@@ -1254,7 +1254,7 @@ ngx_http_fastcgi_process_header(ngx_http

 #if (NGX_HTTP_CACHE)

-    if (f->large_stderr) {
+    if (f->large_stderr && r->cache) {
       u_char  *start;
       ssize_t  len;


(not tested)

Maxim DouninПодробная информация о списке рассылки nginx-ru