[ANNOUNCE] gunzip filter module 0.3

Maxim Dounin mdounin на mdounin.ru
Пн Мар 22 21:20:04 MSK 2010


Hello!

Изменения в версии 0.3 (2010-03-22):

  *) Bugfix: the "[alert] zero size buf" error during gunzipping of
    some files.
    Thanks to Matthieu Tourne.

  *) Bugfix: incorrect code was used for nginx 0.8.0 .. 0.8.24. The bug
    had appeared in gunzip module 0.2.

Берут как обычно тут:

http://mdounin.ru/hg/ngx_http_gunzip_filter_module/
http://mdounin.ru/files/ngx_http_gunzip_filter_module-0.3.tar.gz

MD5 (ngx_http_gunzip_filter_module-0.3.tar.gz) = 32bb38f341786b042009e236c59cf1cc
SHA256 (ngx_http_gunzip_filter_module-0.3.tar.gz) = c1860befc868970dce4085631e7717c749329883d8b05a2a64bd2850f346cd39

Maxim Dounin
Подробная информация о списке рассылки nginx-ru