Re: nginx ÐÏÔÒÅÂÌÑÅÔ ÐÒÏÃÅÓÓÏÒ ÂÏÌØÛÅ ÞÅÍ php-fpm

Denis Kot denis.kot ÎÁ gmail.com
þÔ íÁÒ 3 17:43:56 MSK 2011


# strace -fp 19970
Process 19970 attached - interrupt to quit
gettimeofday({1299163204, 399470}, NULL) = 0
write(4, "2011/03/03 16:40:04 [info] 19970"..., 85) = 85
epoll_wait(28, {}, 512, 138)      = 0
gettimeofday({1299163204, 533180}, NULL) = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 4)       = 0
gettimeofday({1299163204, 543257}, NULL) = 0
close(981)               = 0
close(986)               = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 312)      = 0
gettimeofday({1299163205, 20717}, NULL) = 0
close(759)               = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 590)      = 0
gettimeofday({1299163205, 627635}, NULL) = 0
close(65)                = 0
brk(0x1c40000)             = 0x1c40000
close(1189)               = 0
close(1190)               = 0
close(1194)               = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 369)      = 0
gettimeofday({1299163206, 77693}, NULL) = 0
close(1272)               = 0
close(1391)               = 0
close(1392)               = 0
brk(0x1a7e000)             = 0x1a7e000
epoll_wait(28, {}, 512, 30141)     = 0
gettimeofday({1299163236, 223120}, NULL) = 0
close(264)               = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 231)      = 0
gettimeofday({1299163236, 476907}, NULL) = 0
close(238)               = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 2253)      = 0
gettimeofday({1299163238, 727818}, NULL) = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 2)       = 0
gettimeofday({1299163238, 733307}, NULL) = 0
close(412)               = 0
close(484)               = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 11472)     = 0
gettimeofday({1299163250, 218991}, NULL) = 0
close(160)               = 0
epoll_wait(28, {}, 512, 4519)      = 0
gettimeofday({1299163254, 872229}, NULL) = 0
close(1708)               = 0
epoll_wait(28, ^C <unfinished ...>
Process 19970 detached

Denis Kot
3 ÍÁÒÔÁ 2011šÇ. 16:36 ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ áÌÅËÓÁÎÄÒ õÓÏ× <ooshro at ooshro.org> ÎÁÐÉÓÁÌ:
> úÁÐÕÓÔÉ ÂÅÚ ÁÒÇÕÍÅÎÔÁ 'c' É ÐÏÓÍÏÔÒÉ ËÁËÉÅ ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒÙ ÚÁËÒÙ×ÁÅÔ close().
> 565 ÎÁ close() ÜÔÏ ÏÞÅÎØ ÍÎÏÇÏ, ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ 0 ucecs.
>
> 3 ÍÁÒÔÁ 2011šÇ. 18:31 ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ Denis Kot <denis.kot at gmail.com> ÎÁÐÉÓÁÌ:
>>
>> ó ÐÁÍÑÔØÀ ËÁË ÒÁÚ ÔÁËÉ ÐÒÏÂÌÅÍ ÎÅÔ.
>>
>> ÷ÏÔ ×Ù×ÏÄ ÏÔ ÏÂÏÉÈ ×ÏÒËÅÒÏ×:
>> # strace -cfp 19970
>> Process 19970 attached - interrupt to quit
>> ^CProcess 19970 detached
>> % time š š seconds šusecs/call š š calls š šerrors syscall
>> ------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
>> š63.93 š š0.471126 š š š š 565 š š š 834 š š š š š close
>> š20.61 š š0.151870 š š š š 657 š š š 231 š š š š š epoll_wait
>> š4.62 š š0.034029 š š š š š45 š š š 748 š š š š 1 writev
>> š4.03 š š0.029704 š š š š š59 š š š 503 š š š š š write
>> š2.72 š š0.020017 š š š š š50 š š š 403 š š š š š epoll_ctl
>> š1.36 š š0.010000 š š š š š88 š š š 114 š š š š š accept
>> š1.36 š š0.010000 š š š š š37 š š š 271 š š š š š getsockopt
>> š1.36 š š0.010000 š š š š š43 š š š 232 š š š š š gettimeofday
>> š0.01 š š0.000069 š š š š š 1 š š š 124 š š š 124 connect
>> š0.01 š š0.000063 š š š š š 0 š š š 129 š š š š š open
>> š0.00 š š0.000009 š š š š š 0 š š š 124 š š š š š socket
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š š 7 š š š š 4 stat
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š 129 š š š š š fstat
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š 238 š š š š š ioctl
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š š93 š š š š š pread
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š 311 š š š š š readv
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š1073 š š š 347 recvfrom
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š 116 š š š š š getsockname
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š š94 š š š š š setsockopt
>> ------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
>> 100.00 š š0.736887 š š š š š š š š š5774 š š š 476 total
>>
>> # strace -cfp 19969
>> Process 19969 attached - interrupt to quit
>> ^CProcess 19969 detached
>> % time š š seconds šusecs/call š š calls š šerrors syscall
>> ------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
>> š63.62 š š0.297918 š š š š 187 š š š1597 š š š š š close
>> š19.22 š š0.090000 š š š š 113 š š š 794 š š š š š epoll_wait
>> š5.51 š š0.025806 š š š š š13 š š š1968 š š š 592 recvfrom
>> š4.90 š š0.022959 š š š š š55 š š š 417 š š š š 7 readv
>> š4.16 š š0.019473 š š š š š21 š š š 934 š š š š š write
>> š1.42 š š0.006664 š š š š š21 š š š 320 š š š š š getsockopt
>> š1.02 š š0.004757 š š š š š 4 š š š1308 š š š š š epoll_ctl
>> š0.07 š š0.000305 š š š š š 1 š š š 427 š š š š š socket
>> š0.05 š š0.000213 š š š š š 0 š š š 795 š š š š š gettimeofday
>> š0.03 š š0.000149 š š š š š 0 š š š 958 š š š š 1 writev
>> š0.01 š š0.000061 š š š š š 0 š š š 427 š š š 427 connect
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š š73 š š š š š open
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š š18 š š š š 9 stat
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š š73 š š š š š fstat
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š 844 š š š š š ioctl
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š š60 š š š š š pread
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š 417 š š š š š accept
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š š 1 š š š š š shutdown
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š 416 š š š š š getsockname
>> š0.00 š š0.000000 š š š š š 0 š š š 127 š š š š š setsockopt
>> ------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
>> 100.00 š š0.468305 š š š š š š š š 11974 š š š1036 total
>>
>>
>
> _______________________________________________
> nginx-ru mailing list
> nginx-ru at nginx.org
> http://nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru
>
>ðÏÄÒÏÂÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÐÉÓËÅ ÒÁÓÓÙÌËÉ nginx-ru