Fwd: ngx_http_image_filter_module - resize увеличение изображений

An an07d5 at gmail.com
Wed Oct 29 17:26:11 UTC 2014


---------- Forwarded message ----------
From: An <an07d5 at gmail.com>
Date: 2014-10-29 12:49 GMT+04:00
Subject: ngx_http_image_filter_module - resize увеличение изображений
To: nginx-ru at nginx.org


Очень удобно, если фильтр может увеличивать изображения. Предлагаю внести
следующие изменения.

an at an-pc:~/Desktop$ cat ngx_http_image_filter_module.diff

# HG changeset patch
# User Anton Shefer <an07d5 at gmail.com>
# Date 1414566573 -14400
#   Wed Oct 29 11:09:33 2014 +0400
# Node ID a499f7c603f2322950698da88213aa53fb81ad46
# Parent 87ada3ba1392fadaf4d9193b5d345c248be32f77
Image filter resize - Increase images

diff -r 87ada3ba1392 -r a499f7c603f2
src/http/modules/ngx_http_image_filter_module.c
--- a/src/http/modules/ngx_http_image_filter_module.c  Mon Oct 27
14:25:56 2014 -0700
+++ b/src/http/modules/ngx_http_image_filter_module.c  Wed Oct 29
11:09:33 2014 +0400
@@ -546,7 +546,8 @@
     && ctx->width <= ctx->max_width
     && ctx->height <= ctx->max_height
     && ctx->angle == 0
-    && !ctx->force)
+    && !ctx->force
+    && conf->filter != NGX_HTTP_IMAGE_RESIZE)
   {
     return ngx_http_image_asis(r, ctx);
   }
@@ -773,7 +774,8 @@
   if (!ctx->force
     && ctx->angle == 0
     && (ngx_uint_t) sx <= ctx->max_width
-    && (ngx_uint_t) sy <= ctx->max_height)
+    && (ngx_uint_t) sy <= ctx->max_height
+    && conf->filter != NGX_HTTP_IMAGE_RESIZE)
   {
     gdImageDestroy(src);
     return ngx_http_image_asis(r, ctx);
@@ -809,15 +811,19 @@

   if (conf->filter == NGX_HTTP_IMAGE_RESIZE) {

-    if ((ngx_uint_t) dx > ctx->max_width) {
+
+    if ((int)ctx->max_width > 0 && (int)ctx->max_height > 0) {
       dy = dy * ctx->max_width / dx;
-      dy = dy ? dy : 1;
       dx = ctx->max_width;
-    }
-
-    if ((ngx_uint_t) dy > ctx->max_height) {
+      if (dy > (int)ctx->max_height) {
+        dx = dx * ctx->max_height / dy;
+        dy = ctx->max_height;
+      }
+    } else if ((int)ctx->max_width > 0) {
+      dy = dy * ctx->max_width / dx;
+      dx = ctx->max_width;
+    } else if ((int)ctx->max_height > 0) {
       dx = dx * ctx->max_height / dy;
-      dx = dx ? dx : 1;
       dy = ctx->max_height;
     }
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-ru/attachments/20141029/42b6c233/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
# HG changeset patch
# User Anton Shefer <an07d5 at gmail.com>
# Date 1414566573 -14400
#   Wed Oct 29 11:09:33 2014 +0400
# Node ID a499f7c603f2322950698da88213aa53fb81ad46
# Parent 87ada3ba1392fadaf4d9193b5d345c248be32f77
Image filter resize - Increase images

diff -r 87ada3ba1392 -r a499f7c603f2 src/http/modules/ngx_http_image_filter_module.c
--- a/src/http/modules/ngx_http_image_filter_module.c	Mon Oct 27 14:25:56 2014 -0700
+++ b/src/http/modules/ngx_http_image_filter_module.c	Wed Oct 29 11:09:33 2014 +0400
@@ -546,7 +546,8 @@
     && ctx->width <= ctx->max_width
     && ctx->height <= ctx->max_height
     && ctx->angle == 0
-    && !ctx->force)
+    && !ctx->force
+    && conf->filter != NGX_HTTP_IMAGE_RESIZE)
   {
     return ngx_http_image_asis(r, ctx);
   }
@@ -773,7 +774,8 @@
   if (!ctx->force
     && ctx->angle == 0
     && (ngx_uint_t) sx <= ctx->max_width
-    && (ngx_uint_t) sy <= ctx->max_height)
+    && (ngx_uint_t) sy <= ctx->max_height
+    && conf->filter != NGX_HTTP_IMAGE_RESIZE)
   {
     gdImageDestroy(src);
     return ngx_http_image_asis(r, ctx);
@@ -809,15 +811,19 @@
 
   if (conf->filter == NGX_HTTP_IMAGE_RESIZE) {
 
-    if ((ngx_uint_t) dx > ctx->max_width) {
+    
+    if ((int)ctx->max_width > 0 && (int)ctx->max_height > 0) {
       dy = dy * ctx->max_width / dx;
-      dy = dy ? dy : 1;
       dx = ctx->max_width;
-    }
-
-    if ((ngx_uint_t) dy > ctx->max_height) {
+      if (dy > (int)ctx->max_height) {
+        dx = dx * ctx->max_height / dy;
+        dy = ctx->max_height;
+      }
+    } else if ((int)ctx->max_width > 0) {
+      dy = dy * ctx->max_width / dx;
+      dx = ctx->max_width;
+    } else if ((int)ctx->max_height > 0) {
       dx = dx * ctx->max_height / dy;
-      dx = dx ? dx : 1;
       dy = ctx->max_height;
     }
 


Подробная информация о списке рассылки nginx-ru