400 Bad Request

Валентин Бартенев vbart at nginx.com
Ср Июл 8 14:25:27 UTC 2015


On Wednesday 08 July 2015 10:19:41 Oleg Kupr wrote:
> äÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ!
> 
> óÔÏÌËÎÕÌÓÑ Ó 400 ÏÛÉÂËÏÊ, Õ×ÅÌÉÞÅÎÉÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ  "large_client_header_buffers
> 32 16k;" ÎÅ ÄÁÅÔ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁ.
[..]

á Ó ÞÅÇÏ ×Ù ÒÅÛÉÌÉ, ÞÔÏ ÏÛÉÂËÕ ×ÙÄÁÅÔ ×ÁÛ nginx?
óÕÄÑ ÐÏ ÌÏÇÁÍ, 400 ÏÔ×ÅÔÁ ÐÏÌÕÞÅÎ ÏÔ ×ÙÛÅÓÔÏÑÝÅÇÏ ÓÅÒ×ÅÒÁ.

--
÷ÁÌÅÎÔÉÎ âÁÒÔÅÎÅ×


Подробная информация о списке рассылки nginx-ru