Re: Странно работают относительные пути под windows

lintiay nginx-forum at nginx.us
Пт Июл 10 09:11:54 UTC 2015


èÏÔÉÔÅ ÓËÁÚÁÔØ, ÞÔÏ ÏÛÉÂÓÑ ÆÏÒÕÍÏÍ?
üÔÏ ×ÓÅ ÐÏÎÑÔÎÏ, ÎÏ ×ÅÄØ nginx ÐÅÒÅÄÁÅÔ Ó×ÅÄÅÎÉÑ php, ÎÅ ÔÁË ÌÉ?

Posted at Nginx Forum: http://forum.nginx.org/read.php?21,260161,260172#msg-260172Подробная информация о списке рассылки nginx-ru