Re: Странно работают относительные пути под windows

Vadim A. Misbakh-Soloviov mva at mva.name
Пт Июл 10 16:01:08 UTC 2015


á ÐÏÞÅÍÕ ÎÅ ÉÍÅÑ ÐÅÒÌÁ? ïÎ ÖÅ ×ÓÔÒÏÅÎÎÙÊ :)

-------- éÓÈÏÄÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ --------
ïÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ:lintiay <nginx-forum at nginx.us>
ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ:Fri, 10 Jul 2015 17:31:49 +0300
ðÏÌÕÞÁÔÅÌØ:nginx-ru at nginx.org
ôÅÍÁ:Re: óÔÒÁÎÎÏ ÒÁÂÏÔÁÀÔ ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÙÅ ÐÕÔÉ ÐÏÄ windows

>÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÄÎÁ ÉÄÅÑ, ÒÁÚ ÕÖ php ÎÅ ÐÏÎÉÍÁÅÔ ÔÏÞÅË × ÐÕÔÉ ÆÁÊÌÁ, ÍÏÖÎÏ
>ÐÏÐÙÔÁÔØÓÑ ÏÂÒÅÚÁÔØ $document_root ÄÏ ÎÕÖÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÍÉ nginx
>
>/admin/nginx/public_html
>
>ÐÏÄÍÅÎÉÔØ ÎÁ
>
>/admin/public_html
>
>× ÌÏËÁÃÉÉ 
>
>location ~ \.php$ {...}
>
>ÔÏÌØËÏ ËÁË ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÅ ÉÍÅÑ lua É perl?
>
>Posted at Nginx Forum: http://forum.nginx.org/read.php?21,260161,260184#msg-260184
>
>_______________________________________________
>nginx-ru mailing list
>nginx-ru at nginx.org
>http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-ru/attachments/20150710/9cf70886/attachment.html>


Подробная информация о списке рассылки nginx-ru