Re: Странно работают относительные пути под windows

Gena Makhomed gmm at csdoc.com
Пт Июл 10 17:34:11 UTC 2015


On 10.07.2015 17:31, lintiay wrote:

> $document_root ÄÏ ÎÕÖÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÍÉ nginx
>
> /admin/nginx/public_html
>
> ÐÏÄÍÅÎÉÔØ ÎÁ
>
> /admin/public_html
>
> × ÌÏËÁÃÉÉ
>
> location ~ \.php$ {...}
>
> ÔÏÌØËÏ ËÁË ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ

location ~ \.php$ {
  root /admin/public_html;
  ...
}

P.S. http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_core_module.html#variables

-- 
Best regards,
  GenaПодробная информация о списке рассылки nginx-ru