<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=koi8-r">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page Section1
        {size:8.5in 11.0in;
        margin:56.7pt 42.5pt 56.7pt 85.05pt;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=RU link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal>ëÕÓÏË ËÏÎÆÉÇÁ<span lang=EN-US>:<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššš perl_modulesš perl/lib;ššššššššššš <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššš perl_requireš rewrite.pm;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššš server {<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš listenšššššš xxx.xxx.xxx.xxx:80;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššš <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš #charset koi8-r;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš #access_logš logs/host.access.logš
main;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš location / {<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>šššššššššš open_file_cacheššššššššš
max=2000š inactive=60s;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>šššššššššš open_file_cache_retestšš 60s;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>šššššššššš open_file_cache_errorsšš on;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>šššššššššš perl rewrite::handler;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>šššššššššš post_action /post_download;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš }<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš location = /post_download<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš {<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššššššššššš internal;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššššššššššš rewrite ^
/download_stop.cgi?uri=$uri&amp;bs=$body_bytes_sent last;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš }<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš location /download_stop.cgi<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššš {<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>ššššššššššššššš perl rewrite::stop_handler;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>šššš ššš}<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal>ššš }<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>÷ÎÕÔÒÉ <span lang=EN-US>stop_handler</span>:<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>my $r = shift;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>$r-&gt;log_error(false, $r-&gt;args);<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>return OK;</span><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>÷ ÌÏÇÅ ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ:<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:54 [error] 61535#0: *1417
perl: uri=/post_download&amp;bs=40960own, client: 202.75.4.170, server: download.site.com,
URL: &quot;/5a3ba22b9789ba171e78bb6b58fe437e/Beauty_.3gp&quot;, host: &quot;down1.site.com&quot;,
referrer: &quot;http://www.site.com/download/1236014?PHPSESSID=f2d9589e523cc5d0c48469d2c54f9838&quot;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:54 [error] 61544#0: *1965
perl: uri=/post_download&amp;bs=45056, client: 60.39.62.155, server: download.site.com,
URL: &quot;/2f42563bf07585d1cd241de32b81c682/BrazilMa11.rar&quot;, host: &quot;down1.site.com&quot;,
referrer: &quot;http://www.site.com/download/1268468?PHPSESSID=3dea75b9ade96edbf0137630cf858317&quot;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:54 [error] 61526#0: *1979
perl: uri=/post_download&amp;bs=1168load, client: 88.27.147.4, server: download.site.com,
URL: &quot;/9fe9c9286c20f8b29ba7531e223deff8/Alejo_y_Valentina.rar&quot;, host:
&quot;down1.site.com&quot;, referrer: &quot;http://www.site.com/download/651795?PHPSESSID=fe552ca236d9fc216f389a7a8df18864&quot;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:54 [error] 61526#0: *1980
perl: uri=/post_download&amp;bs=1168load, client: 88.27.147.4, server: download.site.com,
URL: &quot;/9fe9c9286c20f8b29ba7531e223deff8/Alejo_y_Valentina.rar&quot;, host:
&quot;down1.site.com&quot;, referrer: &quot;http://www.site.com/download/651795?PHPSESSID=fe552ca236d9fc216f389a7a8df18864&quot;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:54 [error] 61532#0: *1984
perl: uri=/post_download&amp;bs=1168, client: 60.19.64.47, server: download.site.com,
URL: &quot;/c1e309262ae61a015538029bbea1649b/fallout2chm.rar&quot;, host:
&quot;down1.site.com&quot;, referrer: &quot;http://down1.site.com/c1e309262ae61a015538029bbea1649b/&quot;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:55 [error] 61532#0: *1983
perl: uri=/post_download&amp;bs=1168, client: 80.24.79.182, server: download.site.com,
URL: &quot;/cb51be67304d83bf90298fce3b454d50/vtp6.zip&quot;, host: &quot;down1.site.com&quot;,
referrer: &quot;http://www.site.com/download/365377?PHPSESSID=c6d5cead17c6fa1396154a85be47815f&quot;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:55 [error] 61529#0: *1991
perl: uri=/post_download&amp;bs=1168down, client: 125.123.73.76, server: download.site.com,
URL: &quot;/8fa288b479d473e2905f6c88fe93c1fd/singapore3.AVI&quot;, host: &quot;down1.site.com&quot;,
referrer: &quot;http://www.site.com/download/120649?PHPSESSID=d1713ba9739105315c637c1d1b06231b&quot;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:55 [error] 61536#0: *1985
perl: uri=/post_download&amp;bs=1168, client: 218.255.220.161, server: download.site.com,
URL:
&quot;/efab18d955231318b137948c8b96b305/3park.net_0246.15-12-2007.asf&quot;,
host: &quot;down1.site.com&quot;, referrer: &quot;http://www.site.com/download/1268697?PHPSESSID=de1a03c3ef2844fb3ce7c64e6a204e92&quot;<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:55 [error] 61532#0: *1936
perl: uri=/post_download&amp;bs=40960, client: 60.48.67.237, server: download.site.com,
URL:
&quot;/70d6d1218ce44025974e7068d431015b/melly_guslaw_-_mind_soul_-_gantung.mp3&quot;,
host: &quot;down1.site.com&quot;, referrer: <a
href="http://dl1u.savefile.com/70d6d1218ce44025974e7068d431015b">http://down1.site.com/70d6d1218ce44025974e7068d431015b</a><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal>ëÁË ×ÉÄÎÏ × ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÚÁÐÉÓÑÈ ÍÕÓÏÒ ÐÏÓÌÅ ÃÉÆÒÙ bs=. ïÔËÕÄÁ
ÏΠÂÅÒÅÔÓÑ?<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>ðÏÐÁÄÁÀÔÓÑ ÄÁÖÅ ÓÔÒÏÞËÉ ÔÁËÏÇÏ ×ÉÄÁ:<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>2007/12/19 00:31:52 [error] 61535#0: *1904
perl: uri=/post_download&amp;bs=1168t)|u, client: 60.19.64.47, server: download.site.com,
URL: &quot;/1253c7e825196f65b01f799207f51b19/FDZone.ORG-_ZMPIG_naruto_245_Jp_Cn_Xvid_BF_RMVB_.torrent&quot;,
host: &quot;down1.site.com&quot;, referrer: &quot;http://www.site.com/download/977623?PHPSESSID=8dd1cccd9c77c2169089df759a4fccfc&quot;
<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal>ïÔËÕÄÁ ×ÚÑÌÏÓØ &laquo;<span lang=EN-US>t)|u</span>&raquo;<span
lang=EN-US>?</span><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>/usr/local/nginx/sbin/nginx -V<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>nginx version: nginx/0.6.13<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>built by gcc 3.4.4 [FreeBSD] 20050518<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US>configure arguments:
--with-http_perl_module --with-debug --with-http_stub_status_module<o:p></o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>