úÄÒÁ×ÓÔ×ÕÊÔÅ!<br>ðÒÉ ÏÂÒÁÝÅÎÉÉ ÐÏ HTTPS ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ c nginxš (nginx/0.8.35) IE8 ×ÙÄÁÅÔ ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ:<br><br>Do you want to view only the webpage content that was delivered securely?<br>This webpage contains content that will not be delivered using a secure HTTPS connection, which could compromise the security of the entire webpage. <br>

yes/no<br><br>ðÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ apache IE8 ÔÁËÏÅ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ ÎÅ ×ÙÄÁÅÔ. ÷ ÄÒÕÇÉÈ ÂÒÁÕÚÅÒÁÈ (Firefox, Opera) ÔÁËÏÇÏ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÑ ÔÁËÖÅ ÎÅÔ.<br><br>ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÓÅËÃÉÑ nginx, ÏÐÉÓÙ×ÁÀÝÁÑ ÈÏÓÔ, ÄÏÓÔÕÐÎÙÊ ÐÏ HTTPS<br><br>

ššš server {<br>ššššššš listenššššššššššššššššššš 443;<br>ššššššš includešššššššššššššššššš /etc/nginx/rewrite.nginx.conf;<br><br>ššššššš location ~* \.(jpg|jpeg|gif|avi|flv|mp3|doc|xml|htm|html|txt|png|ico|css|bmp|js|swf)$ {<br>

ššššššššššš root /usr/local/www/apache22/data/;<br>ššššššš }<br><br>ššššššš sslšššššššššššššššššššššš on;<br>ššššššš ssl_protocolsšššššššššššš SSLv3 TLSv1;<br>ššššššš ssl_ciphersšššššššššššššš AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;<br>

ššššššš ssl_verify_clientšššššššš optional;<br>ššššššš ssl_certificatešššššššššš /etc/apache2/ssl/server.crt;<br>ššššššš ssl_certificate_keyšššššš /etc/apache2/ssl/server.key;<br>ššššššš ssl_client_certificateššš /etc/apache2/ssl/ca.crt;<br>

ššššššš ssl_session_cachešššššššš shared:SSL:10m;<br>ššššššš ssl_verify_depthššššššššš 1;<br>ššššššš ssl_session_timeoutšššššš 10m;<br><br>ššššššš location / {<br>ššššššššššš proxy_passššššššššššš <a href="http://127.0.0.1:8080/">http://127.0.0.1:8080/</a>;<br>

ššššššššššš proxy_redirectšššššššššššš off;<br><br>ššššššššššš proxy_set_headeršššššššššš Hostšššššššššššš $host;<br>ššššššššššš proxy_set_headeršššššššššš X-Real-IPššššššš $remote_addr;<br><br>ššššššššššš client_max_body_sizešššššš 250m;<br>

ššššššššššš client_body_buffer_sizeššš 128k;<br><br>ššššššššššš client_body_temp_pathššššš /var/lib/nginx/tmp/;<br><br>ššššššššššš proxy_connect_timeoutššššš 180;<br>ššššššššššš proxy_send_timeoutšššššššš 180;<br>ššššššššššš proxy_read_timeoutšššššššš 180;<br>

<br>ššššššššššš proxy_buffer_sizeššššššššš 4k;<br>ššššššššššš proxy_buffersššššššššššššš 4 32k;<br>ššššššššššš proxy_busy_buffers_sizeššš 64k;<br>ššššššššššš proxy_temp_file_write_size 64k;<br><br>ššššššššššš proxy_temp_pathššššššššššš /var/lib/nginx/tmp/;<br>

<br>ššššššššššš charsetššššššššššššššššššš utf-8;<br><br>ššššššš }<br>ššš }<br><br>÷ ÞÅÍ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÐÒÏÂÌÅÍÁ?<br><br>----<br>ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ, óÅÒÇÅÊ<br>