<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class="">Добрый день. <div class=""><br class=""></div><div class="">Есть такая конфигурация: </div><div class=""><br class=""></div><div class="">location ~ /folder/images/ {</div><div class=""><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">   </span>alias /var/www/<a href="http://domain.com/folder/src/images/" class="">domain.com/folder/src/images/</a>;</div><div class="">}</div><div class=""><br class=""></div><div class="">при запросе <a href="http://domain.com/folder/images/test.png" class="">domain.com/folder/images/test.png</a> </div><div class=""><br class=""></div><div class="">Я почему-то получаю 301 редирект на <a href="http://domain.com/folder/images/test.png/" class="">domain.com/folder/images/test.png/</a></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Судя по логам запрос попадает именно в этот локейшен и больше никуда. </div><div class=""><br class=""></div><div class="">Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? </div><div class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""></div></body></html>