Re: аутентификация по паролю

Alex Kitschkiruk rusnginx at gmail.com
Fri Jul 8 17:02:41 MSD 2005


> Есть ли директивы deny на уровне server ?

razobralsja :) lishnjuju /files dobavil
  root  /srv/www/htdocs/web2/html/files;
a nado bylo
  root  /srv/www/htdocs/web2/html;

> 
> > Kstati, a kak mozhno ubrat' v fajlah 403,404... podpis' "nginx/0.1.37"? ;)
> 
>   error_page 403  /403.html;
>   error_page 404  /404.html;

a esli apach vozvrashaet 404, to ona pochemu to tozhe prohodit.
i po ljubomu vsegda vozvrashaet 403, no ne iz 403.html

"403 Forbidden"
"nginx/0.1.37"

config:
    error_page 403 /403.html;
    location /403.html {
      root  /usr/local/nginx/html;
    }

    error_page 404 /404.html;
    location /404.html {
      root  /usr/local/nginx/html;
    }

access.log
217.7.26.26 - - [08/Jul/2005:14:58:14 +0200] "GET /files/6.gif
HTTP/1.1" 404 169 "-" [skip]

error.log
2005/07/08 14:58:14 [error] 22083#0: *35 open()
"/srv/www/htdocs/web2/html/files/6.gif" failed (2: No such file or
directory), client: 55.55.55.55, server: www.server.com, URL:
"/files/6.gif", host: "www.server.com:8080"
2005/07/08 14:58:14 [error] 22083#0: *35 access forbidden by rule,
client: 55.55.55.55, server: www.server.com, URL: "/files/6.gif",
host: "www.server.com:8080"


More information about the nginx-ru mailing list