configure error

Pavel Zhovner pavel ÎÁ zhovner.com
þÔ óÅÎ 29 12:58:01 UTC 2011


ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÒÅÐÏÚÉÔÏÒÉÊ fink http://www.finkproject.org/
ÔÁÍ ÔÏÞÎÏ ÅÓÔØ ÒÁÂÏÞÉÊ ÂÉÎÁÒÎÙÊ ÐÁËÅÔ:

fink list | grep nginx
fink install nginx

íÏÖÅÔ ×ÁÍ ÐÏÍÏÇÕÔ ÓËÒÉÐÔÙ ËÏÔÏÒÙÍÉ ÂÙÌ ÓÏÂÒÁÎ ÐÁËÅÔ

1.0.1 http://fink.cvs.sourceforge.net/fink/dists/10.4/unstable/main/finkinfo/web/nginx.info?view=markup
0.7.65 http://fink.cvs.sourceforge.net/fink/dists/10.4/stable/main/finkinfo/web/nginx.info?view=markup

2011/9/29 å×ÇÅÎÉÊ ôÏÒÏÐÏ× <jt ÎÁ aaanet.ru>:
> äÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ,
>
> $ uname -a
> Darwin iMac.local 11.1.0 Darwin Kernel Version 11.1.0: Tue Jul 26 16:09:02 PDT 2011; root:xnu-1699.22.81~1/RELEASE_I386 i386
>
> $ gcc -v
> Using built-in specs.
> Target: i686-apple-darwin11
> Configured with: /private/var/tmp/llvmgcc42/llvmgcc42-2335.15~25/src/configure --disable-checking --enable-werror --prefix=/Developer/usr/llvm-gcc-4.2 --mandir=/share/man --enable-languages=c,objc,c++,obj-c++ --program-prefix=llvm- --program-transform-name=/^[cg][^.-]*$/s/$/-4.2/ --with-slibdir=/usr/lib --build=i686-apple-darwin11 --enable-llvm=/private/var/tmp/llvmgcc42/llvmgcc42-2335.15~25/dst-llvmCore/Developer/usr/local --program-prefix=i686-apple-darwin11- --host=x86_64-apple-darwin11 --target=i686-apple-darwin11 --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.2.1
> Thread model: posix
> gcc version 4.2.1 (Based on Apple Inc. build 5658) (LLVM build 2335.15.00)
>
> iMac:nginx-1.1.4 jt$ ./configure --prefix=/opt/local/nginx_1_1_4 --user=nobody --group=www --without-poll_module --without-select_module --without-http_fastcgi_module --without-mail_pop3_module --without-mail_imap_module --without-mail_smtp_module --without-http_memcached_module --without-http_uwsgi_module --without-http_scgi_module --with-pcre=../pcre-8.13 --with-http_ssl_module --with-openssl=../openssl-1.0.0e
> checking for OS
> š+ Darwin 11.1.0 i386
> checking for C compiler ... found
> š+ using GNU C compiler
> š+ gcc version: 4.2.1 (Based on Apple Inc. build 5658) (LLVM build 2335.15.00)
> ……….
>
> iMac:nginx-1.1.4 jt$ make
> ……….
> ld: warning: ignoring file ../openssl-1.0.0e/.openssl/lib/libssl.a, file was built for archive which is not the architecture being linked (x86_64)
> ld: warning: ignoring file ../openssl-1.0.0e/.openssl/lib/libcrypto.a, file was built for archive which is not the architecture being linked (x86_64)
> Undefined symbols for architecture x86_64:
> š"_MD5_Init", referenced from:
> š š š_ngx_crypt in ngx_crypt.o
> š š š_ngx_http_file_cache_create_key in ngx_http_file_cache.o
> š"_MD5_Update", referenced from:
> š š š_ngx_crypt in ngx_crypt.o
> š š š_ngx_http_file_cache_create_key in ngx_http_file_cache.o
> š"_MD5_Final", referenced from:
> š š š_ngx_crypt in ngx_crypt.o
> š š š_ngx_http_file_cache_create_key in ngx_http_file_cache.o
> š"_SHA1_Init", referenced from:
> š š š_ngx_crypt in ngx_crypt.o
> š"_SHA1_Update", referenced from:
> š š š_ngx_crypt in ngx_crypt.o
> š"_SHA1_Final", referenced from:
> š š š_ngx_crypt in ngx_crypt.o
> š"_EVP_cleanup", referenced from:
> š š š_ngx_openssl_exit in ngx_event_openssl.o
> š"_ENGINE_cleanup", referenced from:
> š š š_ngx_openssl_exit in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_verify_result", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_client_verify in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_http_process_request in ngx_http_request.o
> š"_SSL_get_peer_certificate", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_client_verify in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_issuer_dn in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_subject_dn in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_raw_certificate in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_http_process_request in ngx_http_request.o
> š"_X509_free", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_client_verify in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_issuer_dn in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_subject_dn in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_raw_certificate in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_http_process_request in ngx_http_request.o
> š"_BIO_s_mem", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_raw_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_BIO_new", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_raw_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_get_serialNumber", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š"_i2a_ASN1_INTEGER", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š"_BIO_ctrl", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_raw_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_BIO_free", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_raw_certificate in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_dhparam in ngx_event_openssl.o
> š"_BIO_read", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_serial_number in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_raw_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_get_issuer_name", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_issuer_dn in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_NAME_oneline", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_issuer_dn in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_subject_dn in ngx_event_openssl.o
> š"_CRYPTO_free", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_issuer_dn in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_subject_dn in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_get_subject_name", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_subject_dn in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_session", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_session_id in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_http_process_request in ngx_http_request.o
> š"_i2d_SSL_SESSION", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_session_id in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_new_session in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_current_cipher", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_cipher_name in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CIPHER_get_name", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_cipher_name in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_version", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_protocol in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_free", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_cleanup_ctx in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_get_ex_data", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_remove_session in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_get_cached_session in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_new_session in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_remove_session", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_remove_cached_session in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_SSL_CTX", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_cached_session in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_new_session in ngx_event_openssl.o
> š"_d2i_SSL_SESSION", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_cached_session in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_ex_data", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_info_callback in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_new_session in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_CTX_get_timeout", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_new_session in ngx_event_openssl.o
> š"_ERR_get_error", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_error in ngx_event_openssl.o
> š"_ERR_error_string_n", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_error in ngx_event_openssl.o
> š"_ENGINE_by_id", referenced from:
> š š š_ngx_openssl_engine in ngx_event_openssl.o
> š"_ENGINE_set_default", referenced from:
> š š š_ngx_openssl_engine in ngx_event_openssl.o
> š"_ENGINE_free", referenced from:
> š š š_ngx_openssl_engine in ngx_event_openssl.o
> š"_PEM_write_bio_X509", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_get_raw_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_ctrl", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_session_cache in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_ecdh_curve in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_dhparam in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_create in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š š š_ngx_http_ssl_merge_srv_conf in ngx_http_ssl_module.o
> š"_SSL_CTX_set_session_id_context", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_session_cache in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_set_timeout", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_session_cache in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_sess_set_new_cb", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_session_cache in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_sess_set_get_cb", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_session_cache in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_sess_set_remove_cb", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_session_cache in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_set_ex_data", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_session_cache in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_create in ngx_event_openssl.o
> š"_ERR_peek_error", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_connection_error in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_shutdown in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_write in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_recv in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_handshake in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_set_quiet_shutdown", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_shutdown in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_shutdown", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_shutdown in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_set_shutdown", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_shutdown in ngx_event_openssl.o
> š"_ERR_clear_error", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_shutdown in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_write in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_recv in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_handshake in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_client_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_shutdown", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_shutdown in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_error", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_shutdown in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_write in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_recv in ngx_event_openssl.o
> š š š_ngx_ssl_handshake in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_free", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_shutdown in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_write", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_write in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_read", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_recv in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_do_handshake", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_handshake in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_set_session", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_set_session in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_new", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_create_connection in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_set_fd", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_create_connection in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_set_connect_state", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_create_connection in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_set_accept_state", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_create_connection in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_set_ex_data", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_create_connection in ngx_event_openssl.o
> š"_OBJ_sn2nid", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_ecdh_curve in ngx_event_openssl.o
> š"_EC_KEY_new_by_curve_name", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_ecdh_curve in ngx_event_openssl.o
> š"_EC_KEY_free", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_ecdh_curve in ngx_event_openssl.o
> š"_DH_new", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_dhparam in ngx_event_openssl.o
> š"_BN_bin2bn", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_dhparam in ngx_event_openssl.o
> š"_DH_free", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_dhparam in ngx_event_openssl.o
> š"_BIO_new_file", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_dhparam in ngx_event_openssl.o
> š"_PEM_read_bio_DHparams", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_dhparam in ngx_event_openssl.o
> š"_RSA_generate_key", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_rsa512_key_callback in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_get_cert_store", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_crl in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_LOOKUP_file", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_crl in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_STORE_add_lookup", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_crl in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_LOOKUP_ctrl", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_crl in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_STORE_set_flags", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_crl in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_set_verify", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_client_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_set_verify_depth", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_client_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_load_verify_locations", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_client_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_load_client_CA_file", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_client_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_set_client_CA_list", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_client_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_use_certificate_chain_file", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_use_PrivateKey_file", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_certificate in ngx_event_openssl.o
> š"_SSLv23_method", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_create in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_new", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_create in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_set_info_callback", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_create in ngx_event_openssl.o
> š"_OPENSSL_config", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_init in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_library_init", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_init in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_load_error_strings", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_init in ngx_event_openssl.o
> š"_ENGINE_load_builtin_engines", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_init in ngx_event_openssl.o
> š"_OPENSSL_add_all_algorithms_noconf", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_init in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_get_ex_new_index", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_init in ngx_event_openssl.o
> š"_SSL_CTX_get_ex_new_index", referenced from:
> š š š_ngx_ssl_init in ngx_event_openssl.o
> š"_X509_verify_cert_error_string", referenced from:
> š š š_ngx_http_process_request in ngx_http_request.o
> š"_SSL_get_servername", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_set_SSL_CTX", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_CTX_get_verify_callback", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_CTX_get_verify_mode", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_set_verify", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_CTX_get_verify_depth", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_set_verify_depth", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_ctrl", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_servername in ngx_http_request.o
> š"_SSL_get1_session", referenced from:
> š š š_ngx_http_upstream_save_round_robin_peer_session in ngx_http_upstream_round_robin.o
> š"_SSL_SESSION_free", referenced from:
> š š š_ngx_http_upstream_save_round_robin_peer_session in ngx_http_upstream_round_robin.o
> š"_SSL_CTX_callback_ctrl", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_merge_srv_conf in ngx_http_ssl_module.o
> š"_SSL_CTX_set_cipher_list", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_merge_srv_conf in ngx_http_ssl_module.o
> š"_SSL_CTX_set_tmp_rsa_callback", referenced from:
> š š š_ngx_http_ssl_merge_srv_conf in ngx_http_ssl_module.o
> ld: symbol(s) not found for architecture x86_64
> collect2: ld returned 1 exit status
> make[1]: *** [objs/nginx] Error 1
> make: *** [build] Error 2
> iMac:nginx-1.1.4 jt$
>
> å×ÇÅÎÉÊ
> jt ÎÁ aaanet.ru
> _______________________________________________
> nginx-ru mailing list
> nginx-ru ÎÁ nginx.org
> http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ruðÏÄÒÏÂÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÐÉÓËÅ ÒÁÓÓÙÌËÉ nginx-ru