referer https->http

Nick nick at rapidgator.net
Сб Июл 11 06:43:14 UTC 2015


îÁ ÜÔÉÈ uri ÎÅÌØÚÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÎÅÂÅÚÏÐÁÓÎÏÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ. :(

On 07/10/2015 02:11 PM, VovansystemS wrote:
> ÄÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ,
>
>> óÁÊÔ ÉÍÅÅÔ Ä×Å ×ÅÒÓÉÉ  http É https.
>> https  ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÈ uri, Ó ËÏÔÏÒÙÈ ÚÁÐÒÏÓÙ
>> ÒÅÄÉÒÅËÔÑÔÓÑ ÎÁ http.
>> óÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏ ÎÁ http ÎÅ ÐÏÓÔÕÐÁÅÔ ÏÒÉÇÉÎÁÌØÎÙÊ ÒÅÆÅÒÅÒ (ÔÏÔ ËÏÔÏÒÙÊ
>> ÐÒÉÈÏÄÉÔ ÎÁ https).
>> îÕÖÎÏ ÅÇÏ ËÁË-ÔÏ ÐÏÌÕÞÁÔØ × http ÚÁÐÒÏÓÁÈ ÕÖÅ ÐÏÓÌÅ ÒÅÄÉÒÅËÔÁ.
> ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÅÇ <meta name="referrer"
> content="unsafe-url">, ÐÏÄÒÏÂÎÅÅ ÞÉÔÁÊÔÅ ÔÕÔ:
> http://www.w3.org/TR/referrer-policy/
> _______________________________________________
> nginx-ru mailing list
> nginx-ru at nginx.org
> http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ruПодробная информация о списке рассылки nginx-ru